Šokis: Jievaro tiltas (III dalis)

Antroji dalis apie Jievaro tilto šokį galite paskaityti čia.

Vyrų ratelis scenos priekyje ir gilumoje persiskiria ir virsta dviem grandinėm po keturis vyrus kiekvienoje. Vyrų grandinės, vedamos gilumoje esančių vyrų, praeina pro sudarytus dviejų merginų vartelius iš gilumos į priekį. Pralįsdami pro merginų vartelius, vyrai pasilenkia, o praėję vėl atsitiesia ir suka dideliais lankais, viena grandinė į vieną pusę, kita —1 kitą. Paskutinieji grandinių vyrai laisvąsias rankas laiko ant klubų. Grandines vedantieji iš pradžių susikabinę tarpusavy rankomis, o vėliau, kai šiek tiek paeina į prieki ir pasileidžia, rankas taip pat laiko ant klubų. Vyrai neskubėdami eina dideliais lankais, ir viena vyrų grandinė ateina I vieną scenos pusę, kita — į kitą pusę (11 pieš.).

11

Kitos merginos, sustojusios į eilę scenos gilumoje, lėtai ir neryškiai siūbuoja j šonus, kaip anksčiau.

Centre stovėjusios merginos ramiai tebestovi vietoje. Gilumoje stovėjusios ir I šalis siūbavusios merginos, vidurinių dviejų vedamos, dviem grandinėm pralenda pro vartelius lygiai taip, kaip anksčiau pralindo vyrai. Pralindusios paeina šiek tiek į priekį ir pamažu suka dideliais lankais j šonus. Ateina ligi tų vietų, kur anksčiau buvo vyrai. Grandines vedančios merginos taip pat iš pradžių tarpusavy yra susikabinusios rankomis ir jas pakėlusios ligi pečių, o vėliau, kai grandinės pradeda paima už sijonų. Grandinių galuose esančių merginų laisvosios rankos visą laiką už sijonų.

Tuo metu vyrai pamažu eina iš šonų scenos gilumo į tą vietą, kur šio posmo pradžioje stovėjo merginos (12 pieš.).

12

Merginų pora iš pradžių tebestovi toje pačioje vietoje. Vyrai tokiu pat būdu pralenda dar kartą pro centre stovinčių dviejų merginų tarpą ir pralindę pamažu suka j šonus, ateidami ligi tų pačiu vietų, kaip ir pirmą kartą.

Kitos merginos pamažu sueina gilumoje į koloną, kaip nurodyta 13 pieš. Tos, kurios grandines vedė, atsistoja kolonos priekyje, o už jų kitos dvi viena šalia kitos. Viduryje stovėjusios merginos, pralindus dviem paskutiniams vyrams, besibaigiant posmui, ateina prie kitų merginų ir atsistoja merginų kolonos pirmosios eilės kraštuose. Tokiu pat būdu susidaro panaši merginų kolona, kaip žaidimo pradžioje, tik su tuo skirtumu, kad merginos truputį ne tose vietose (kiekvienoje eilėje dvi arčiausiai stovinčios merginos pasikeitusios vietomis). Kolonoje merginos arti viena kitos ir rankomis susikabinusios paprastai žemai. Kraštinės merginos laisvosiomis rankomis paėmusios už sijonų.

13

Merginų kolona eina mažais žingsniais į priekį (nuotolis mažesnis negu žaidimo pradžioje).

Tuo metu vyrų grandinės pamažu iš scenos šonų nueina lanku į scenos gilumą.

Kiekvienos eilės kraštinės merginos žengia po nedideli žingsnį į šonus tolyn nūo vidurinių merginų ir tuo pat metu pakelia aukštyn rankas, lyg atidarydamos dvigubą tiltą vyrams praeiti. Kiekvienos eilės pačiame viduryje rankų kelti nereikia. Kraštinės merginos laisvąsias rankas tebelaiko už sijonų. Pakėlusios rankas, merginos ramiai stovi vietoje ir žiūri į pralendančius vyrus, ieškodamos, kuri sulaikyti.

Tuo metu vyrai praeina dviem grandinėm, per merginų sudarytą dvigubą tiltą iš gilumos į žiūrovų pusę. Viena vyrų grandinė lenda pro vieną tarpą, kita pro kitą (14 pieš.). Vedančiųjų grandines ir vyrų laisvosios rankos ant klubų. Praeidami pro tiltą, vyrai pasilenkia, praėję atsitiesia ir suka į tuos pačius šonus.

14

Pačioje šio posmo pabaigoje merginos nuleidžia žemyn rankas ir sulaiko kiekvienos , grandinės paskutiniuosius vyrus (15 pieš.),, Nesulaikytieji vyrai sustoja scenos šonuose po tris veidu merginas.

Merginos, susikabinusios krepšeliu pro nugarą, sudaro ankštą ratelį veidu į centrą apie sulaikytuosius vyrus ir sukasi į dešinę pusę.

15

Du sulaikytieji vyrai susikabina merginų ratelio viduryje už dešinių parankių ir išdidžiai sukasi merginų ratelio viduryje. Laisvosios jų rankos ant klubų (16 pieš.).

Kiti vyrai, atsigręžę į merginas, stovi scenos šonuose. Kiek-viename šone stovi po tris vyrus. Jie susikabinę paprastai žemai ir truputį siūbuoja į šonus. Siūbuoja lėtai (kas taktas) pirma dešinėn, paskui kairėn, perkeldami kūno svori nuo vienos kojos ant kitos. Kraštinių vyrų laisvosios rankos ant klubų.

16

Pasak pramoginių šokių batelių pardavėjų Jievaro tiltas yra vienas iš lengvesnių ir pradžiai tinkamų šokių didelėse grupėse.

Tarybinių automobilių paminklai

AUTOMOBILIU KOLEKCIJOS

Daug mūsų šalyje paminklu, skirtu Didžiojo Tėvynes karo aukoms atminti, pergalei ir taikiam darbui įamžinti. Neretai pamatysime ir ant pjedestalu sustingusias kovines mašinas — tankus, artilerijos pabūklus, lėktuvus — dideliu mušiu ir pergaliu liudininkus, Panašios pagarbos yra nusipelnė ir darbo didvyriai — žemes ūkio mašinos, automobiliu supirkimas Vilnius.

Tarybiniu automobiliu paminklai simbolizuoja pagarba automobiliui-kovotojui, automobiliui-darbininkui, Automobiliu paminklu rasime ir kaimyninėje Baltarusijoje, ir tolimojoje Kolymoje, ir saulės nutviekstoje Alma-Atoje… Tai savitas automobilių muziejus po atviru dangumi. Šiandien tokių automobilių paminklų šalyje yra apie penkiasdešimt.

Vieną įdomiausių automobilių paminklų turi Leningradas. Tai garsusis šarvuotis, ant kurio 1917 metais balandžio 3 (16) dieną Vladimiras Leninas grįžęs iš emigracijos į Rusiją pasakė savo liepsningą kalbą jį sutikusiems Petrogrado darbininkams, kareiviams, jūrininkams ir užbaigė šūkiu „Tegyvuoja socialistinė revoliucija“

automobiliu-supirkimas-siauliuose

Nuo tos atmintinos balandžio dienos Lenino šarvuotis gynė Smolnį, šturmavo Žiemos rūmus, padėjo likviduoti baltagvardiečių maištus, tarnavo Petropavlovsko tvirtovės garnizone. Jis buvo vadinamas „Kapitalo priešu“,

1940 metų sausio 20 dieną restauruotas garsusis šarvuotis iškilmingai atsistojo ant pakylos. priešais Centrinį V. Lenino muziejų. Tačiau laikas ir darganos nepagailėjo stornjo šarvų po penkiolikos metų automobilį vėl reikėjo nukelti nuo pakylos ir restauruoti. Garsųjį šarvuotį nuo 1955 m. nutarta laikyti V. Lenino muziejaus viduje.

Didingas Mongolijos stepių memorialas primena mūšius prie Chalchin Golo, kuriuose dalyvavo pirmieji tarybiniai sunkieji šarvuočiai BA-10. Jie buvo gaminami ant triašio automobilio GAZ-AAA važiuoklės, turėjo patranką ir du kulkosvaidžius. Dabar vienintelis išlikęs šarvuotis BA-10 stovi memoriale greta garsiojo tanko BT-7.

Reaktyviniai nainosvaidžiai „katiušos“ tapo Didžiojo Tėvynės karo legenda. Pirmąkart jie stojo mūšį 1941 metų liepos 14 dieną Oršoje: gvardijos kapitono J. Flerovo vadovaujama „katiušų“ baterija apšaudė stotyje susibūrusius hitlerininkų ešelonus. Minint pirmųjų Coršoje pasigirdusių „katiušų šūvių 25-metį, ant stataus Dnepro kranto iškilo įspūdingas monumentas, skirtas rūsčiajai keršytojai „Katiušai“. O netoli Rudnios miesto Smolensko srityje ant aukštos raudono granito pakylos stūkso kitas paminklas: pirmasis tarybinis reaktyvinis įrenginys „BM-13″, sumontuotas ant triašio automobilio ZIS-6 važiuoklės. Būtent tokius septynis kovinius įrenginius turėjo kapitono Flerovo baterija.

Nutilusių, nūnai paminklais tapusių „katiušų“ rasime visur Odesos memorialo centre, Tuloje, čeliabinske, Srnolensko srities Dikankos ir Bogatyriovo kaimuose. Garsioji „katiuša“ stovi ir sostinės Izmailovo parke, ant aukštos pakylos ją pamatysime važiuodami Maskvos—Kalinino plentu netoli Konakovo, kur ji primena didvyriškąjį Maskvos gynimą.

Visiems laikams ant pakylų sustingę stovi ir automobiliai — fronto pagalbininkai, kurie rūsčiaisiais karo metais vežiojo sužeistuosius ir šaudmenis, kovinį pastiprinimą, maistą, medikamentus. Štai 1939 metais pagamintas sunkvežimis „GAZ-MM“ ištarnavo 42 metus Chersono srityje: juo važinėta šio krašto stepėmis, juo gabentas vanduo bei kroviniai kariams, vėliau melioratoriams, statybininkams. 1981 metais šis automobilis pats užvažiavo ant pakylos, kurioje iškalta: „Automobiliui-kariui, automobiliui-darbininkui“.

Beje, tai ne vienintelis šio modelio automobilių paminklas: sunkvežimiai „GAZ-MM“ ant pakylos užkelti Kagano mieste netoli Bucharos, Alma-Atoje prie automobilių kombinato Nr. 2. Maskvoje priešais autobazę Nr. 23 įrengta pakyla GAZ-MM — duonos furgonui. Tokiais automobiliais karo metu buvo vežiojama duona Maskvai ir blokados iškankintiems Leningrado gyventojams. Maskviečių paminklas unikalus, nes jokiame muziejuje nėra nė vieno šio radelio pavyzdžio.

Ne vienas garsusis ZIS-5 sunkvežimis taip pat yra tapęs paminklu. Kazachstano vairuotojų Tėvynės karo dalyvių atminimą įamžina ZIS-5, Alraa-Atos automobilių kombinato Nr 1 teritorijoje. To paties modelio sunkvežimių brangių karo metų relikvijų galima pamatyti pamaskvio Tučkovo miestelyje prie automobilių technikumo, Kuibyševo srities Syzranės mieste, Zaporožės miesto pietuose ir už 20 kilometrų nuo Čitos.

Šaltinis – PAGRINDINIAI VAIRUOTOJO DARBO PATIKIMUMO FAKTORIAI